,,Dacă crezi că este scump să angajezi un profesionist, asteaptă să vezi cum este să angajezi un amator” Red Adair

PROPRIETĂŢI IMOBILIARE

 

Deși tendințele ultimilor ani indică stabilizarea sectorului, precauția este strategia la care se apelează cel mai adesea. Dincolo de experiența relevantă pe care o avem în reprezentarea  unor dezvoltatori imobiliari în diverse stadii ale executării unui proiect imobiliar, reprezentăm companii renumite, contractori, subcontractori, companii de adminstrare a proprietăților, chiriași, și oferim strategii de business diversificate în acest sector.

 

 • Consultanță juridică în achiziții și în tranzacţii imobiliare;
 • Operațiuni de due – diligence;
 • Litigii vizând valorificarea dreptului de proprietate și a altor drepturi reale;
 • Redactarea şi negocierea contractelor de construcţii între proprietari, antreprenori, subcontractori, arhitecţi şi ingineri, de finanţare a acordurilor între creditori şi debitori şi de închiriere între locatori şi locatari;
 • Consultanţă oferită dezvoltatorilor imobiliari pentru obţinerea avizelor şi autorizatiilor impuse pentru exploatarea terenurilor;
 • Redactarea contractelor de antrepriză, FIDIC, închiriere echipamente de construcţii;
 • Consultanţă oferită dezvoltatorilor imobiliari, antreprenorilor generali, subcontractorilor în operaţiuni zilnice legate de construcţii;
 • Rapoarte de diligenţă în diverse faze de construcţie, vânzare şi achiziţionare de proprietăţi;
 • Asistarea antreprenorilor generali şi subcontractorilor în negocierea politicilor impuse;
 • Reprezentarea juridică în raporturile cu Cartea Funciară și în faţa instanţelor de judecată în litigiile legate de protecţia dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia;
 • Asistenţă juridică pentru finanţarea şi refinanţarea proiectelor imobiliare, incluzând revizuirea şi redactarea documentaţiei necesare şi asistarea în timpul negocierilor cu finanţatorii;
 • Consultanţă juridică pe parcursul dezvoltării proiectelor imobiliare, precum şi asistenţă juridică în legătură cu normele de urbanism şi autorizaţii, avize de construire, tehnice şi de mediu;

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

“Un bun din ce în ce mai valoros” – Creativitate și profesionalism

 

În ultimii ani, fenomenul concurenței neloiale, publicității înşelătoare şi contrafacerii a luat amploare, tocmai de accea, prin pregătire continuă, ne-am mobilizat pentru a oferi clienţilor noştri cele mai bune rezultate în acest domeniu. Echipa noastră poate consilia clientul pe diferite domenii legate de inregistrarea marcilor comerciale, incluzând efectuarea cercetării documentare și a cererilor oficiale de înregistrare a mărcilor pentru clienții noștri, la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sau la Instituția Europeană în Domeniul Mărcilor și Designului – Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM).

 • Redactarea şi revizuirea contractelor având ca obiect cesiunea drepturilor de autor şi transmiterea drepturilor asupra mărcilor prin cesiune sau licență, de redactarea şi revizuirea contractelor de franciză, de cercetare și dezvoltare, contractelor de sponsorizare, contractelor de distribuție;
 • Asigurăm asistenţă şi reprezentare clienţilor noştri în litigiile care au ca obiect dreptul de proprietate industrială, drepturile de autor și drepturile conexe sau dreptul la imagine şi la viața privată, în faţa autorităţilor şi instanţelor competente, cum ar fi: acțiuni în anularea mărcii, acțiuni de decădere din drepturile asupra unei mărci, litigii în concurenţă neloială, acţiune de recunoaştere a drepturilor de autor sau de recuperare a drepturilor patrimoniale de autor, acţiuni rezultate din nerespectarea transferului de proprietate sau de folosinţă asupra drepturilor din domeniul proprietăţii intelectuale.
 • Consiliere juridică oferită de către biroul nostru de avocatură în vederea asigurării conformității creațiilor publicitare (reclame, afișe publicitare, materiale promoționale, spoturi tv sau radio, website-uri, etc.) cu legislația română și normele europene aplicabile în materie;

DREPT FINANCIAR-BANCAR

 

Obiectivul nostru principal este acela de a consilia clientul în vederea asigurării unei optimizări fiscale, cu respectarea prevederile legale și fără să ajungă la litigiu.Asigurăm consultanţă ȋn probleme de drept bancar, financiar, restructurări de datorii, refinanțări, fonduri mutuale și alte servicii financiare.

 • redactarea contractelor de credit bancar, linie de credit, credit revolving, redactarea scrisorilor de garanţie bancară, a contractelor de garanţie imobiliară, garanţie reală şi garanţie personală.;
 • asistență și reprezentare în relație cu autoritățile de audit și control fiscal;
 • asigurăm asistentă completă în materie de fiscalitate, astfel încât clientul nostru este protejat contra riscurilor cauzate de modificările legislative continue care au loc în legislația română raportat la prevederile legale ale Uniunii Europene.

DREPT ADMINISTRATIV

 

 • realizarea procedurilor prealabile în cadrul contenciosului adminitrativ și reprezentarea în fața autorităților publice emitente de acte administrative;
 • asistența și reprezentarea în litigiile de contencios administrativ;
 • asistența în procedura achizițiilor publice;
 • redactarea de contestații, plângeri și acțiuni în procedura achizițiilor publice și reprezentarea în instanță în litigiile privind achizițiile publice;
 • redactarea și negocierea contractelor de parteneriat public-privat.

DREPT COMERCIAL ȘI SOCIETAR

 

Avem  experiență în domeniul Dreptului Comercial și al Societăților comerciale în toate aspectele legate de viața unei companii, fiind în permanență la curent cu toate modificările legislative și cu practica asociată acestora. Furnizăm soluții care îi sprijină pe clienții noștri să dezvolte în mod efectiv noi piețe și să crească pe cele existente.

 • consultanţă juridică;
 • contracte comerciale – redactare şi atestare;
 • asistenţă la negocieri de contracte şi tranzacţii;
 • recuperare debite – executare silită;
 • redactare cereri şi reprezentarea clienţilor în faza de executare silită a hotarârilor judecatorești;
 • procedura somaţiei de plată şi a ordonanţei de plată;
 • mediere, tranzacţii în faza procesuală şi post procesuală;
 • întocmirea de notificări, somaţii, adrese, cereri;

DREPTUL MUNCII

 

Piaţa muncii e un fenomen care ne priveşte pe toţi, fie că angajăm, fie că suntem angajaţi. Expertiza noastră acoperă în integralitate probleme juridice legate de obligațiile născute din raporturile de muncă.

 • Procedura încheierii, înregistrării și încetării contractului individual de muncă;
 • Pacte de confidențialitate, clauze de neconcurență, clauze de mobilitate;
 • Procedura încheierii și înregistrării contractului colectiv de muncă;
 • Redactarea regulamentului de ordine internă;
 • Concedierea salariatului;
 • Procedura concedierii colective;
 • Detașări și delegări, dar și gestionarea, în general, a resurselor umane din cadrul unei intreprinderi;
 • Asistenţă juridică cu reprezentarea în instanţă a clienţilor în cadrul litigiilor delegate de termenii şi condiţiile contactelor de muncă (salariul şi alte drepturi ale salariaţilor, cazuri de hărţuire sexuală, etc.);

ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII

 

 • Redactare Statut / Act constitutiv Fundație;
 • Reprezentare în procedurile de încorporare;
 • Acordare asistentă juridică în diverse activităţi ale asociaţiei/fundației;
 • Consultanţă juridică în diverse operaţiuni ale asociaţiilor şi fundaţiilor

CONTRACTE

 

Avem întotdeauna cea mai bună soluție pentru orice problemă juridică în materie de contracte.  Tocmai de aceea, pentru clienţii noştri am creat o mare varietate de servicii privitoare la redactarea şi revizuirea de contracte, oferindu-le pentru fiecare situaţie aparte contractul care să le apere cel mai bine interesele comerciale.

 • Redactarea și consultanța juridică asupra diferitelor tipuri de contracte;
 • Negocierea diverselor contracte în care sunt implicate societăți comerciale, instituții, persoane fizice;
 • Negocierea contractelor de achiziție – tranzacționare a unor companii;
 • Executarea contractelor;

Asistenţa oferită de echipa noastra în momentul negocierii clauzelor contractuale, precum şi la momentul semnării tranzacţiilor şi contractelor va preîntâmpina posibilitatea apariţiei situaţiilor nefericite, de natură să afecteze fluxul firesc al oricărei afaceri şi care ar putea aduce în final prejudicii importante clientului nostru.

RECUPERARE DE CREANŢE

 

 • Redactarea şi transmiterea de înştiinţări şi notificări de plată către debitori, precum şi contactarea ulterioară a acestora;
 • Negocierea cu debitorii a eventualelor condiţii de achitare eşalonată/amânare la plată a debitelor restante;
 • Redactarea, transmiterea şi urmărirea de către societatea noastră de avocaţi a eventualelor angajamente de plată asumate de către datornici, până la recuperarea integrală a creanţei;
 • Reprezentarea şi asistarea societăţii dumneavoastră în faţa instanţei de judecată competente din Bucureşti şi judeţele limitrofe;
 • Înregistrarea de către biroul nostru de avocatură a cererii de executare silită pe rolul executorului judecătoresc desemnat să pună în executare hotărârea instanţei de judecată;
 • Menţinerea permanentă a relaţiei cu executorul judecătoresc până la finalizarea procedurii de executare silită efectuată în vederea recuperării creanţei datorată de către debitor;

DREPTUL CIVIL

 

Majoritatea ramurilor de drept, începând cu dreptul comercial și pâna chiar și dreptul familiei au la bază principiile reglementate în dreptul civil, astfel încât toți avocații noștri sunt foarte bine pregătiti în acest domeniu, fără de care este imposibilă practicarea avocaturii.

 • Redactarea și transmiterea de înştiinţări şi notificări de plată către debitori, precum şi contactarea ulterioară a acestora;
 • Negocierea cu debitorii a eventualelor condiţii de achitare eşalonată/amânare la plată a debitelor restante;
 • Redactarea, transmiterea şi urmărirea de către societatea noastră de avocaţi a eventualelor angajamente de plată asumate de către datornici, până la recuperarea integrală a creanţei;
 • Reprezentarea şi asistarea societăţii dumneavoastră în faţa instanţei de judecată competente din Bucureşti şi judeţele limitrofe;
 • Înregistrarea de către biroul nostru de avocatură a cererii de executare silită pe rolul executorului judecătoresc desemnat să pună în executare hotărârea instanţei de judecată;
 • Menţinerea permanentă a relaţiei cu executorul judecătoresc până la finalizarea procedurii de executare silită efectuată în vederea recuperării creanţei datorată de către debitor;
 • Încheierea actelor de vânzare, de cumpărare sau de schimb, sau a oricăror acte juridice având ca obiect constituirea de drepturi asupra terenurilor sau clădirilor de orice fel, aflate în circuitul civil sau agricol, industrial, comercial sau locativ (inclusiv concesionarea, închirierea, superficia, servituțile, uzufructul s.a.m.d.);
 • verificarea titlurilor de proprietate în materie imobiliară;
 • asistență în derularea de proiecte imobiliare;
 • orice alte activități de consultanță juridică în materie imobiliară.

Fiecare proiect pe care ni-l asumăm beneficiază de o evaluare completă în vederea elaborării unor soluții juridice originale, ce pot integra de la norme de drept material român până la practici comerciale internaționale. Expertiza noastră combină strategii dobândite în cursul litigiilor cu cunoștințe bine fundamentate. Esenţa strategiei constă în crearea unei poziţii unice şi valoroase, care implică un set diferit de activităţi în interesul clientului.